poniedziałek, 16 maja 2011

Fast Finance (FFI0113) - nowe, zabezpieczone obligacje na rynku Catalyst


O rynku Catalyst jako ciekawej alternatywie dla naszych inwestycji pisałem już kilkakrotnie m.in. przy okazji obligacji korporacyjnych i spółdzielczych. Staram się na bieżąco śledzić nowe emisje pojawiające się na tym rynku. Przy czym zwracam uwagę przede wszystkim na obligacje zabezpieczone, które są dla mnie ciekawym składnikiem bezpiecznego portfela inwestycyjnego.


11 maja tego roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki Fast Finance, która zajmuje się windykacją długów , skupionych wcześniej od różnych podmiotów. Spółka ta notowana jest od 2010 roku na GPW, a wcześniej debiutowała na rynku NewConnect. Do obrotu wprowadzonych zostało 11.270 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 11 stycznia 2013 r.

Oprocentowanie obligacji jest  zmienne i oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę wynoszącą 6,5 punktu procentowego. W bieżącym okresie odsetkowym do lipca 2011 roku oprocentowanie wynosi 10,68%.

Zabezpieczenie - Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym do wysokości 28 175 000 PLN ustanowionym na rzecz Obligatariuszy, bez ich imiennego wskazywania na:
  • wierzytelnościach z rachunku bieżącego,
  • wierzytelnościach ze zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytów i pożyczek udzielonych przez Eurobank i przelanych na Emitenta na mocy umowy sprzedaży tych wierzytelności.
Więcej szczegółów o tych papierach wartościowych w nocie informacyjnej.

Jeżeli jesteś zainteresowany(-a) inwestowaniem w obligacje korporacyjne zapraszam do subskrypcji mojego bloga lub do śledzenia go na facebooku.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...