czwartek, 17 czerwca 2010

Fundusze inwestycyjne - odkupienie jednostek

W dzisiejszych czasach kupowanie jednostek funduszy inwestycyjnych jest banalnie proste. Wystarczy np. posiadać konto w mBanku, aktywować usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych i rzucić się w wir inwestycji. Do wyboru mamy ponad 250 różnych funduszy polskich i zagranicznych. Jednostki możemy kupować 24h/dobę, wszystko bez opłat i prowizji. Wystarczy tylko zaznaczyć, że treść prospektu emisyjnego jest mi znana i już po kilkudziesięciu godzinach mieć swoje upragnione jednostki na koncie.Czy zadałaś sobie jednak ten trud i rzeczywiście przeczytałeś ten obszerny dokument jakim jest prospekt emisyjny? 
Jeśli nie, to nie dziw się, że w pewnych sytuacjach odkupienie jednostek Twojego funduszu będzie trwało dłużej niż zwykle.

Dłużej niż zwykle to znaczy ile?
Wystarczy zajrzeć do pierwszego lepszego prospektu emisyjnego (np. Towarzystwa Union Investment), żeby przeczytać taki oto fragment:

7.2. Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na 2 tygodnie, jeśli:

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem oraz Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% Wartości Aktywów Subfunduszu albo
2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od
Funduszu.

2. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy,
2) Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem oddzielnie od pozostałych Subfunduszy.

Takie zapisy są w każdym prospekcie emisyjnym i są zgodne z Ustawą o funduszach inwestycyjnych.Tak więc zawieszenie trwać może do 2 miesięcy, a fundusz nasze jednostki może odkupywać w ratach przez 6 miesięcy.

Niezbyt odległy przykład z z naszego inwestycyjnego podwórka. 3 marca 2009 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DWS poinformowało o zawieszeniu odkupowania jednostek funduszy DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Płynna Lokata oraz DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus. Zawieszenie trwało na szczęście tylko 3 dni, ale wiązało się ze sporymi spadkami wyceny jednostek tych funduszy.

Inwestując w fundusze należy więc pamiętać o tej przykrej życiowej zasadzie, że pieniądze wpłacić jest bardzo łatwo, a odzyskać czasami zdecydowanie trudniej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...