czwartek, 10 czerwca 2010

Obligacje cz. 1 - obligacje skarbowe

Obligacje to papiery dłużne, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach (wikipedia).

W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest skarb państwa. Obligacje takie są najbezpieczniejszymi papierami wartościowymi i w swojej specyfice są właściwie bezpieczniejsze od lokat, bo niezrealizowanie zobowiązania przez emitenta ma miejsce w przypadku bankructwa danego państwa. My na szczęście nie jesteśmy w sytuacji Grecji więc można powiedzieć, że w polskie obligacje skarbowe można bardzo bezpiecznie inwestować.

Jaka jest aktualna oferta skarbu państwa dla inwestorów?

Polskie obligacje skarbowe można podzielić na detaliczne skierowane do inwestorów indywidualnych i hurtowe przygotowywane dla inwestorów instytucjonalnych.
Obligacje detaliczne nominowane są w złotych i wartość jednej obligacji wynosi aktualnie 100 PLN i jest to jednocześnie minimalna kwota inwestycji w tego rodzaju papiery wartościowe. Najlepiej kupić je przez internet.
Aktualnie dostępne są:
  •  obligacje dwuletnie (DOS), ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 4% w skali roku. Odsetki są wypłacane jednorazowo po zakończeniu inwestycji. Są to obligacje oszczędnościowe, którymi nie można handlować na giełdzie. 
  • obligacje trzyletnie (TZ), odsetki są wypłacane co pół roku, a ich oprocentowanie jest zmienne i w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,85%. Oprocentowanie kolejnych okresów jest ustalane według wzoru: r=J*M gdzie: M - mnożnik, który aktualnie wynosi 0,95, J - średnia arytmetyczna wartości WIBOR 6M z 5 dni roboczych poprzedzających nowy okres odsetkowy, aktualne notowania WIBOR można znaleźć tutaj.Obligacje trzyletnie są obligacjami rynkowymi. Już w czasie zakupu można poprosić o zdeponowanie ich na własnym rachunku maklerskim, a później kupować i sprzedawać jak inne papiery wartościowe. 
  • obligacje czteroletnie (COI), odsetki wypłacane są co roku, oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 4,5%, a w kolejnych okresach odpowiadać będzie wartości inflacji za dany rok powiększonej o marżę w wysokości 2,5%. Są to obligacje oszczędnościowe, którymi nie można handlować na giełdzie. 
  • obligacje dziesięcioletnie (EDO), odsetki wypłacane są po 10 latach, oprocentowanie zmienia się co roku i podobnie jak w przypadku obligacji czteroletnich odpowiada wartości inflacji powiększonej o marżę 3%, oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,25%. Są to obligacje oszczędnościowe, którymi nie można handlować na giełdzie.Emisje obligacji są przygotowywane co miesiąc i wartości oprocentowania, mnożnika i marży mogą się zmieniać w kolejnych emisjach.
Należy pamiętać, że zysk z obligacji jest opodatkowany (podatek Belki) i wartość odsetek należnych z tytułu obligacji jest pomniejszona o 19%.
Z inwestycji w obligacje oszczędnościowe (DOS, COI, EDO) można się wycofać i zgłosić je do przedterminowego wykupu. Taka operacja trwa 5 dni roboczych, kosztuje 1 PLN (DOS, COI) lub 2 PLN (EDO) od każdej obligacji i nie pozbawia nas prawa do odsetek, które w przypadku obligacji naliczane są codziennie (tabele odsetkowe).

Spośród dostępnych dziś obligacji detalicznych, najbardziej atrakcyjne ze względu na dość wysoką marże są obligacje dziesięcioletnie. Oferta pozostałych obligacji przegrywa z wieloma ofertami lokat i rachunków oszczędnościowych.

Obligacje hurtowe mogą być nominowane w złotówkach, ale także w innych walutach takich jak euro bądź dolar. Najczęściej ich wartość nominalna wynosi w przypadku obligacji nominowanych w złotówkach 1000 PLN.
Obligacjami takimi handluje się na giełdzie, więc są one dostępne także dla inwestorów indywidualnych, trzeba jednak posiadać rachunek maklerski. Są to najczęściej obligacje długoterminowe dziesięcio-, dwudziesto- a nawet trzydziestoletnie, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, które szczegółowo opisuje się w listach emisyjnych. Aktualne oprocentowanie można znaleźć tutaj.
Obligacje takie warto kupować wtedy kiedy spodziewamy się znacznych obniżek stóp procentowych. Wówczas ceny tych obligacji rosną i oprócz należnych odsetek można zarobić także na wzroście ich ceny. Podobnie działają fundusze obligacji, których wyniki poprawiają się zdecydowanie w okresach obniżek stóp procentowych.
Dzisiejsze stopy procentowe w naszym kraju są na rekordowo niskich poziomach i spodziewać się możemy raczej stopniowych ich podwyżek, które doprowadzą do spadku cen obligacji hurtowych notowanych na giełdzie.
Aktualnie obligacje takie nie są więc ciekawą alternatywą dla oferty bankowej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...